CONTACT

Wilt u een afspraak bij Handtherapie Nederland maken? Afspraken maakt u via het centrale telefoonnummer 030 – 254 70 90 of via het afsprakenformulier op de website. 

BEREIKBAARHEID

Wij zijn bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur op maandag t/m vrijdag.

U kunt ons op info@handtherapie.nl per e-mail bereiken.

GEGEVENS

De medewerker van het Informatiecentrum heeft een aantal gegevens van u nodig:

 • uw naam, adres en geboortedatum

 • burgerservicenummer (BSN)

 • de naam van uw huisarts

 • de naam van uw verwijzer (indien van toepassing)

 
WILT U UW AFSPRAAK VERZETTEN OF ANNULEREN?

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. Dit kan via het centrale telefoonnummer 030 254 7090 of via info@handtherapie.nl

 

Afspraken die u niet tijdig afzegt of afspraken waarbij u niet verschijnt moeten wij persoonlijk bij u in rekening brengen. U ontvangt dan een rekening van 38 euro bij een gemiste afspraak bij de fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker of psycholoog. U ontvangt een rekening van 50 euro bij een gemiste afspraak bij de arts. Uw zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet.

VERWIJZING, AFSPRAAK EN VERGOEDING

Afspraak zonder verwijzing


Komt u bij ons zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist, dan begint de fysiotherapeut met een screening. Tijdens deze screening stelt de fysiotherapeut vast of uw klacht wel bij de fysiotherapeut thuis hoort. Zo niet, dan kan hij of zij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden, vindt na de screening een intake plaats.

Aan de hand van een gesprek en een lichamelijk onderzoek wordt bekeken wat de oorzaak is van uw probleem en welke oplossing er kan worden aangeboden. Ook worden er vragenlijsten afgenomen om uw specifieke probleem en situatie in kaart te brengen. De behandelaar zal vervolgens samen met u de behandeldoelen bespreken en een weg uitstippelen om die doelen te bereiken. We zullen zo snel mogelijk met de behandeling van start gaan.
Afspraak met verwijzing


Bent u naar ons doorverwezen door uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts, dan hoeft er geen screening meer plaats te vinden. De fysiotherapeut doet dan meteen een intake. Uw klacht wordt in kaart gebracht en er vindt een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats. We zullen zo snel mogelijk met de behandeling van start gaan.
Vervolgafspraak


De tweede afspraak start met eventueel met aanvullende onderzoeken. Dan volgt de eerste behandeling, zoals besproken tijdens het eerste consult. Na enkele afspraken vindt er een tussentijdse evaluatie van het behandelplan plaats. Als de koers van het samen bepaalde behandelplan verandert, leggen wij deze wijziging vast in het EPD. In dit dossier worden verder al uw vorderingen en bevindingen bijgehouden. Tijdens de laatste afspraak vindt er een eindevaluatie plaats. Er worden opnieuw vragenlijsten ingevuld en mogelijk enige tests gedaan. Deze gegevens worden ook in het EPD vastgelegd.
Vergoedingen 1e lijn


Het is niet meer vanzelfsprekend dat u de kosten voor fysiotherapie van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. Wanneer het echter gaat om een chronische aandoening (daaronder vallen onder andere behandelingen na een operatie, reuma, dystrofie en botbreuken) wordt de therapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Niet chronische aandoeningen krijgen geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering krijgen alleen nog kinderen onder 18 jaar deze fysiotherapie vergoed. Volwassenen krijgen hun behandelingen alleen vergoed als zij een aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebben afgesloten.

Het aantal behandelingen dat wordt vergoed verschilt per verzekeraar, het type aanvullende verzekering en de aandoening waarvoor u wordt behandeld. Bovendien is het aantal behandelingen en de duur van de behandeling afhankelijk van de aandoening waarvoor u wordt behandeld. Wij verzoeken u daarom vriendelijk doch dringend, om aan de hand van uw polisvoorwaarden na te gaan of u bent verzekerd voor fysiotherapie en zo ja, op hoeveel behandelingen u recht heeft.

Vergoeding ergotherapie
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een maximum van 10 uur per jaar als u een verwijzing heeft van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Soms kunt u vanuit een aanvullende verzekering aanspraak maken op een uitbreiding van het aantal uur. Er zijn vastgestelde tarieven voor ergotherapie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om erop te letten of u het aantal behandelingen waarop u recht heeft overschrijdt. Behandelingen die niet worden vergoed door uw verzekeraar worden bij uzelf in rekening gebracht conform de tarieven fysio- en ergotherapie. Indien u eerder in het jaar al fysio- of ergotherapeutisch bent behandeld of op dit moment ook bij een andere therapeut onder behandeling bent, dient u dit aan te geven bij de therapeut. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor het aantal behandelingen dat u bij ons vergoed krijgt. Behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, komen voor uw eigen rekening. U kunt hierover achteraf niet reclameren. Overleg bij vragen over de vergoeding met uw therapeut.

Declaratie fysio- en ergotherapie
Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Regel het online! Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen en opzoeken

 • Status van uw betaling controleren
 • Betalingsvoorwaarden vinden
 • Betalingsregeling treffen
 • Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen.
 • Veelgestelde vragen bekijken.
Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Eigen risico
Bij alle ergotherapie behandelingen en bij fysiotherapie behandelingen die worden vergoed vanuit de basisverzekering is sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico in 2020 bedraagt €385,00 per persoon per jaar. Dit betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Combinatie behandeling met Xpert Clinic
De kans is groot dat u wordt behandeld op verwijzing van één van de hand-polschirurgen van Xpert Clinic. Houdt u er rekening mee dat de zorg door handchirurgen en handtherapeuten in Nederland twee verschillende financiële trajecten kent. Dit betekent dat zowel de handchirurg als handtherapeut kosten bij u of de zorgverzekeraar in rekening brengt.

Tarieven fysio- en ergotherapie
Voor patiënten die zich niet of onvoldoende voor fysio- en ergotherapie hebben verzekerd geldt de tarievenlijst fysio- en ergotherapie.
Vergoedingen 2e lijn


Tweedelijnsrevalidatiezorg worden vergoed uit de basisverzekering. In het geval van ongecontracteerde zorg is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het type polis van de basisverzekering: de restitutie- of naturapolis. Verzekerden met een restitutiepolis hebben altijd recht op een volledige vergoeding van de kosten.

Bij een naturapolis kan in de polis zijn opgenomen dat de kosten gedeeltelijk worden vergoed. Gecontracteerde zorg wordt altijd volledig vergoed, ongeacht het type polis.
Indien u niet bent verzekerd dient u de behandeling middels een factuur te betalen. Voor de aanschaf van verkoopartikelen en/of eigen bijdragen aan spalkmateriaal geldt dat u deze kan pinnen.

Declaratie
Zorgverzekeraars kunnen contracten afsluiten met zorgaanbieders. Wij hebben met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de tweedelijns medisch specialistische revalidatiezorg. Dit betekent dat wij direct een tweedelijnszorg declaratie mogen indienen bij de zorgverzekeraar, zonder hier vooraf goedkeuring voor te moeten aanvragen. Wij hebben met een aantal verzekeraars geen contract afgesloten. Dit betekent dat wij een machtigingsaanvraag moet indienen bij de zorgverzekeraar om goedkeuring te krijgen voor het leveren van deze zorg. Goedkeuring van deze aanvraag kan enige tijd duren. In overleg met de arts wordt besloten of de behandeling wel al kan worden opgestart. Indien wordt besloten om de behandeling op te starten voordat de toestemming van de verzekeraar is gegeven moeten een aantal zaken duidelijk zijn. De intake bij de arts en een beperkt aantal behandelingen bij de fysio- of ergotherapeuten worden ook zonder goedkeuring van de verzekeraar vergoed.

Echter, indien u in de periode waarin de aanvraag bij de verzekeraar loopt meer behandelingen ondergaat, dan worden de behandelingen bij de fysio- en ergotherapeut gedeclareerd als zijnde eerstelijnszorg. Dit geldt ook indien de aanvraag door de zorgverzekeraar wordt afgewezen. Afhankelijk van hoe u bent verzekerd, kan het zijn dat u deze kosten zelf moet betalen. U bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van uw afspraken met de verzekeraar en contact op te nemen wanneer de machtigingsprocedure te lang duurt. Indien de aanvraag bij de zorgverzekeraar wordt goedgekeurd, dan worden de kosten voor de behandeling door ons of door u gedeclareerd bij de verzekeraar. Of u dit moet doen of dat wij dit voor u mogen doen is afhankelijk van uw zorgverzekeraar De declaratie gebeurt altijd na het afronden van het behandel (sub)traject. In het geval dat wij de kosten voor u mogen declareren tekent u hiervoor een ‘Akte van Cessie’. Hiermee draagt u de aanspraak op de verzekeraar aan ons over, wat ons in staat stelt de kosten bij de verzekeraar in rekening te brengen.

Tarieven
Wij brengen voor de gecontracteerde anderhalve en tweedelijnsrevalidatiezorg het tarief in rekening dat is vastgesteld in overleg met de zorgverzekeraar. Voor de ongecontracteerde zorg brengen wij het tarief in rekening dat is vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). Wij hebben daar zelf geen invloed op.

Eigen risico
Bij alle fysio- en ergotherapie behandelingen die worden vergoed vanuit de basisverzekering is sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico in 2020 bedraagt € 385,00 per persoon per jaar.

Dit betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.
Verwijzing


1e lijns fysio- en ergotherapie
U kunt bij ons zonder verwijzing van de huisarts of specialist terecht bij de fysio- en/of ergotherapeut. Heeft u problemen met uw hand, pols, arm, schouder of nek, dan kunt u voor het maken van een afspraak ons afsprakenformulier invullen op de website of telefonisch contact opnemen met ons informatiecentrum.

Echter, voor de behandeling van 'chronische indicaties', zoals bijvoorbeeld na een operatie of een breuk, is wel een verwijzing noodzakelijk. Indien u zonder verwijzing een fysio- of ergotherapeut ziet, dan begint deze met een screening om te bekijken of u bij ons aan het juiste adres bent. Is dat het geval, dan volgt een intake en behandeling. Indien u wel een verwijzing heeft, dan start de fysiotherapeut direct met de intake met behandeling.

2e lijns (revalidatie)zorg
Voor de 2e lijnszorg heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Zonder verwijzing kunt u namelijk niet bij de revalidatiearts terecht of het betekent automatisch dat de kosten voor uzelf zijn en niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de start van uw behandeling wordt bij de intake beoordeeld welke behandelvorm het best past bij uw situatie. Daarom wordt u bij de intake onderzocht door een behandelteam. Dit team bestaat uit een revalidatiearts, een gespecialiseerd fysiotherapeut en een gespecialiseerd ergotherapeut. Na de intake overlegt het team wat voor u de meest passende behandelvorm is.

Wachtlijsten
Als u last heeft van u hand of arm dan wil u daar zo snel mogelijk vanaf. Het is dan ook goed om te weten dat wij voor fysio- en ergotherapie geen wachtlijsten hebben. U kunt altijd binnen 48 uur terecht. Op verzoek van uw arts is het zelfs mogelijk om nog dezelfde dag te worden gezien. Voor 2e lijnszorg is wachttijd wisselend. Wij proberen u altijd zo snel mogelijk te helpen. Bent u geopereerd en/of moet er met spoed een behandeling worden ingezet, dan kunt u – uitsluitend op indicatie van uw verwijzer – direct bij ons terecht.

 
 
 

CONTACTGEGEVENS

SAMENWERKINGEN

Handtherapie Nederland

Wallesteinlaan 45
3554 HM Utrecht

T. (030) 254 70 90

info@handtherapie.nl

Wilt u een klacht melden?

1/5

KEURMERKEN

1/4

SOCIAL

 • LinkedIN Handtherapie Nederrland
 • Youtube Handtherapie Nederland
 • Facebook Handtherapie Nederrland

© Handtherapie Nederland 2020 | Privacy & cookie verklaring

Handtherapie Nederland is een Equipe Zorgbedrijf

logo-equipe-white.png